Sáng ngày 04/6/2019 xã Việt Xuyên tổ chức triển khai tuyên truyền pháp luật một số nội dung của Nghị Định 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Nuôi con nuôi đến toàn thể cán bộ công chức và đội ngủ bí thư thôn trưởng.